Immigration to Ukraine. Імміграція в Україну

Посвідка на проживання в Україні
 
Посвідка на проживання в Україні – документ, що підтверджує право проживати на території України.
 • Існує два різновиди посвідки на проживання – тимчасовий і постійний.
 • Термін дії посвідки на проживання – тимчасовий діє від 6 міс. до 3-х років, постійний - безстроковий. 
Посвідка на тимчасове проживання в Україні
 
Посвідка на тимчасове проживання в Україні це спосіб легалізації іноземців на термін від 6 місяців до трьох років, без обмежень кількості перетинів і терміну перебування на території України.
 
Підстави для отримання:
 • працевлаштування
 • реєстрація бізнесу в Україні з долею участі іноземця у статутному капіталі не менше 100000€
 • шлюб з громадянином України або іммігрантом
 • навчання у ВНЗ
 • участь у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги
 • проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів чи іншої канонічної діяльності
 • участь у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав
 • робота у представництвах іноземних компаній в Україні
 • провадження культурної, наукової, освітньої діяльності
 • статус професійного спортсмена
 • участь в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участь в діяльності організацій та установ, що залучають до своєї діяльності волонтерів
 • робота кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації
 • прибуття в Україну з метою возз'єднання сім'ї з іноземцем
Щоб отримати тимчасову посвідку - потрібно зібрати пакет документів і звернутися в територіальний підрозділ Міграційної служби за місцем майбутньої реєстрації. За умови, що всі документи в порядку і іноземець перебуває в Україні легально і на дату звернення йому виповнилося 16 років - через п'ятнадцять робочих днів посвідка на тимчасове проживання буде готова.
 
Після отримання тимчасовї посвідки - обов'язково зареєструвати місце проживання (прописатися), на це законом передбачено 30 календарних днів. Звертатися за реєстрацією місця проживання потрібно в ЦНАП або територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем проживання.
 
Після закінчення терміну дії тимчасової посвідки - можна обміняти на нову (при наявності підстав), або здати документ до територіального підрозділу Міграційної служби, який його видав.
 
Для іноземних громадян з країн яким встановлений візовий режим перетину кордону України при поданні документів на оформлення посвідки на тимчасове проживання обов'язкова наявність довгострокової візи типу D.
 
Посвідка на постійне проживання в Україні
 
Посвідка на постійне проживання в Україні – документ, що надає право безстроково проживати на території України та підтверджує максимальний перелік прав, який може бути надано нерезиденту.
 
Постійна посвідка на проживання в Україні дає такі права:
 • проживати на території України без обмежень в часі
 • відвідувати країну без лімітів по кількості відвідувань
 • на працевлаштування без отримання відповідного дозволу
 • отримання візи на території України для поїздки за кордон
 • право ввозу автомобіля без "розмитнення" (одноразово, при оформленні посвідки). 
Підставою для отримання посвідки є дозвіл на імміграцію, який надає Державна міграційна служба. Право на отримання дозволу на імміграцію надається для певних категорій іноземців, вичерпний перелік яких можна знайти нижче, у детальному описі послуги.
 
Дія постійної посвідки на проживання в формі книжечки безстрокова і необхідності переоформляти її через деякий час немає, а в разі отримання посвідки на проживання з 1 червня 2018 року в формі ID карти, встановлюється термін дії посвідки - 10 років.
 
Термін оформлення посвідки на постійне проживання іноземця в Україні залежить від підстав заявника, але максимальний термін, протягом якого міграційна служба повинна прийняти рішення - один рік.
 
Наша компанія допоможе Вам в оформленні:
 • дозволу на працевлаштування
 • дозволу на імміграцію
 • посвідки на тимчасове/постійне проживання
 • громадянства України
 • ідентифікаційного номера
 • реєстрації місця проживання в Києві й Київській області
 • продовження терміну перебування на території України
 • реєстрації бізнесу в Україні
 • страхового полісу для іноземних громадян

Immigration to Ukraine

Residence permit

A permit for the residence in Ukraine is a document which confirms the right to reside in Ukraine.
 • There are two types of residence permits: temporary residence permit and permanent residence permit.
 • Residence permits validity: the temporary residence permit may be valid from 6 months to 3 years, the permanent residence permit is granted for an indefinite period.
Permit for a temporary residence in Ukraine
A temporary residence permit allows a foreign national to legally stay in Ukraine. It is issued for a period from 6 months to three years without any restrictions as to the number of border crossings and period of stay in Ukraine.

Reasons to apply for a temporary residency:
 • employment
 • registration of a business in Ukraine with at least of € 100,000 of a foreign investment share
 • marriage with a Ukrainian citizen or an immigrant
 • studies at a higher education institution
 • participation in the international technical assistance projects implementation
 • preaching religious doctrines, performing religious ordinances or other related activities
 • involvement into operations of branches, division, representative offices and other structural units of public (non-governmental) organizations of foreign countries
 • work at the representative office of a foreign company in Ukraine
 • involvement into cultural, scientific, educational activities
 • professional athlete status
 • participation in international and regional volunteer programs or participation in the activities of organizations and institutions that involve volunteering
 • work as a reporter or a foreign mass media representative
 • arrival in Ukraine for family reunification with a foreigner
To apply for a temporary residence permit you should prepare a set of documents and submit them to the territorial unit of the State Migration Service of Ukraine which is responsible for your future place of residence. Provided that the documents are in order and you stay legally in Ukraine and at the date of your application you have attained the age of 16 years, you will have your the temporary residence permit card issued within fifteen business days.
Upon obtaining a temporary residence permit card you should register (as residing at a specific address) with the authority responsible for the place of your residence, the law gives you 30 calendar days for that. Your application for the registration of the place of residence you may submit to the local Administrative Services Center or to the territorial unit of the State Migration Service of Ukraine which is responsible for your place of residence.

The expired temporary residence permit card can be extended (subject to reasonable grounds available) or it should be returned to the unit of the State Migration Service of Ukraine which issued this document.

Foreign nationals from countries that fall under the visa regime with Ukraine should have a valid long-stay visa (type D) when applying for their temporary residence permit.

Permit for a permanent residence in Ukraine

Permanent residence permit is a document that gives a permanent right to reside in Ukraine and entitles the holder to the maximum list of rights which a non-resident can be eligible for.

As a permanent resident you will have the right:
 • to live permanently in Ukraine without any time restrictions
 • to enter Ukraine without any limits as to the number of visits
 • to be employed with no employment permit issued
 • to have a visa issued in Ukraine for a travel abroad
 • to import a vehicle without the customs clearance procedure (one-time transaction during the permanent residence card issuance).
The basis for obtaining a permanent residence permit is the immigration permit which the State Migration Service of Ukraine provides. The immigration permit is granted to certain categories of foreign nationals a comprehensive list of which is given below in the detailed description of the service.
A permanent residence paper document shall be issued for an indefinite period of time with no need to be ever reissued, and a permanent residence plastic card as issued from June 1, 2018 shall be valid for 10 years.

The period for the issuance of a permanent residence permit for a foreign national in Ukraine shall depend on the applicant’s grounds yet the maximum period set for the migration service to pass a decision is one year.
Our company will be happy to assist you with:
 • employment permit
 • immigration permit
 • temporary/permanent residence permit
 • Ukrainian citizenship
 • Ukrainian personal tax identification number
 • registration of a place of residence in Kyiv and Kyiv region
 • extension of a period of stay in Ukraine
 • registration of business in Ukraine
 • insurance for foreign nationals

Вид на жительство в Украине
 
Вид на жительство в Украине - документ, подтверждающий право проживать на территории Украины.


• Существует две разновидности вида на жительство - временный и постоянный.
• Срок действия вида на жительство - временный действует от 6 мес. до 3-х лет, постоянный - бессрочный.

Временный вид на жительство в Украине
 
Временный вид на жительство в Украине это способ легализации иностранцев на срок от 6 месяцев до трех лет, без ограничений количества пересечений и срока пребывания на территории Украины.

Основания для получения:

• трудоустройство
• регистрация бизнеса в Украине с долей участия иностранца в уставном капитале не менее 100000 €
• брак с гражданином Украины или иммигрантом
• обучение в университете
• участие в реализации проектов международной технической помощи
• проповедования религиозных вероучений, выполнения религиозных обрядов или другой канонической деятельности
• участие в деятельности филиалов, отделений, представительств и других структурных ячеек общественных (неправительственных) организаций иностранных государств
• работа в представительствах иностранных компаний в Украине
• производства культурной, научной, образовательной деятельности
• статус профессионального спортсмена
• участие в международных и региональных волонтерских программах или участие в деятельности организаций и учреждений, привлекающих к своей деятельности волонтеров
• работа корреспондентом или представителем иностранных средств массовой информации
• прибытия в Украину с целью воссоединения семьи с иностранцем

Чтобы получить временный вид - нужно собрать пакет документов и обратиться в территориальное подразделение миграционной службы по месту будущей регистрации. При условии, что все документы в порядке и иностранец находится в Украине легально и на дату обращения ему исполнилось 16 лет - через пятнадцать рабочих дней вид на жительство будет готов.
 
После получения временного вида на жительство- обязательно зарегистрировать место проживания, на это законом предусмотрено 30 календарных дней. Обращаться за регистрацией места жительства нужно в ЦНАП или территориальное подразделение Государственной миграционной службы по месту жительства.
 
После окончания срока действия временного вида на жительство - его можно продлить (при наличии оснований), или сдать документ в территориальное подразделение Миграционной службы, его выдавшего.
 
Для иностранных граждан из стран которым установлен визовый режим пересечения границы Украины при подаче документов на оформление вида на жительство обязательно наличие долгосрочной визы типа D.
 
Постоянный вид на жительство в Украине
 
Постоянный вид на жительство в Украине - документ, предоставляющий право бессрочно проживать на территории Украины и подтверждает максимальный перечень прав, может быть предоставлено нерезиденту.
 
Постоянный вид на жительство в Украине дает следующие права:

• проживать на территории Украины без ограничений во времени
• посещать страну без лимитов по количеству посещений
• на трудоустройство без получения соответствующего разрешения
• получение визы на территории Украины для поездки за границу
• право ввоза автомобиля без "растаможки" (однократно, при оформлении вида).

Основанием для получения вида есть разрешение на иммиграцию, который предоставляет Государственная миграционная служба. Право на получение разрешения на иммиграцию предоставляется для определенных категорий иностранцев, исчерпывающий перечень которых можно найти ниже, в подробном описании услуги.
 
Действие постоянного вида на жительство в форме книжечки бессрочное и необходимости переоформлять ее через некоторое время нет, а в случае получения вида на жительство с 1 июня 2018 года в форме ID карты, устанавливается срок действия вида - 10 лет.
 
Срок оформления вида на жительство иностранца в Украине зависит от оснований заявителя, но максимальный срок, в течение которого миграционная служба должна принять решение - один год.
 
Наша компания поможет Вам в оформлении:

• разрешения на трудоустройство
• разрешения на иммиграцию
• вида на / жительство
• гражданства Украины
• идентификационного номера
• регистрации места проживания в Киеве и Киевской области
• продление срока пребывания на территории Украины
• регистрации бизнеса в Украине
• страхового полиса для иностранных граждан